Pages

ကရာေတး 空手 by- Myoma Myint Kywe ဆိုရွိကိ 組織 ကရာေတးအသင္း နည္းျပခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ၾကြယ္ ( ၿမိဳ ႔မ ျမင့္ၾကြယ္ )
ကရာေတး 空手

                                                     Myoma Myint Kywe   (Myint Kywe) 先生
ဆိုရွိကိ ကရာေတးအသင္း နည္းျပခ်ဳပ္ 
ဦးျမင့္ၾကြယ္ ( ၿမိဳ ႔မ ျမင့္ၾကြယ္ ) 


ကရာေတးဒို Karate Do လို့ေရးသားရင္လည္း မမွားပါ။
သို့ေသာ္ Japan Karate Association အဖြဲ့သာ ရွိပါသည္။ Japan Karate-do Association ဟူ၍ မရွိပါ။ ထိုေျကာင့္ ကရာေတး Karate ဟု ေရးသားျခင္းသည္ ပိုမိုသင့္ေတာ္မွန္ကန္ပါသည္။

ဂ်ပန္ဘာသာစကားလံုးကို ျမန္မာအသံထြက္ျဖင့္ ေခၚဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္။ မူရင္း ဂ်ပန္ဘာသာ အသံထြက္အတိုင္းေရးပါက ခါရာ့တဲ ဒို (ခါရာ့ တဲ) ဟု လည္း ေရးသားနိုင္ပါသည္။

စကားလံုးတစ္လံုးစီ ကို ဘာသာျပန္ျကည့္ပါက-
ခါရာ့ မွာ Empty "ဗလာ" ျဖစ္၍၊
တဲ မွာ Hand "လက္"
ဒို မွာ Way "နည္းလမ္း၊ဗ်ူဟာ" ဟု အဓိပၸါယ္ရပါသည္။

ကရာေတး 空手 ("empty hand") လက္နက္မဲ့ ခုခံကာကြယ္ျခင္း
မွာ မိမိအေနျဖင့္ တိုက္ခိုက္သူ၏ မေမွ်ာ္လင့္နိုင္ေသာ တိုက္ခိုက္မႈကို ရုတ္တရက္ လွ်င္ျမန္စြာ ေရွာင္တိမ္းကာ ၄င္းတိုက္ခိုက္သူအား မိမိကို ဆက္လက္မတိုက္ခိုက္နိုင္ေစရန္ ခ်က္ခ်င္း ျပန္လည္ ခုခံထိန္းခ်ုပ္ ကာကြယ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

မိမိမွ ျကိုတင္ တိုက္ခိုက္ျခင္း မဟုတ္ပဲ မိမိအား လာေရာက္ထိပါးမွသာ တုန့္ျပန္ကာကြယ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ကရာေတး တတ္လွ်င္ မိမိထက္ အင္အား ဗလ သာသည္လည္းျဖစ္ေစ၊ လက္နက္သာသည္လည္းျဖစ္ေစ၊ တေယာက္ထက္မ်ားသည့္ ရန္သူကိုလည္းျဖစ္ေစ ေကာင္းစြာ ခုခံကာကြယ္တန္ျပန္တိုက္ခိုက္နိုင္သည္။ 

Self-control is one of the most important life skills that Karate Martial Arts teaches you. In fact, self-control is the key attribute that helps you develop self-discipline, which is essential to reach your goals. Self discipline is also one of the keys to excellence in karate martial arts.

We all karate practitioners must not be poisoned by the seven poisons such as: greed, anger, hatred, stupidity, conceit, jealousy and malice. We must do to cultivate the power of courage by strengthening our mind and body and overcoming any difficulties in our life. We all instructors and students must abstain from all evil, committing murder, suicide, stealing, lying, betraying, sexual misconduct, adultery, polygamy, homosexuality and intoxicants.
 မိမိကိုယ္မိမိ ယံုၾကည္မႈ ၊ အမွန္တရားကို ယံုၾကည္မႈ ထားပါ။ မိမိမွာ ေအာင္ျမင္ျဖတ္သန္းႏိုင္ရမယ္ ဆိုတဲ႔ ယံုၾကည္မႈ စိတ္ဆႏၵသာ ရွိပါရန္သူ အားလံုးကို ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ပါသည္။ မိမိကိုယ္မိမိ ယံုၾကည္မႈ ႏွင့္ မိမိ လံုၿခံဳမႈကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ လူတိုင္း အေရးႀကံဳလွ်င္ သက္လံုေကာင္းေစရန္ နည္းလမ္းတခု အျဖစ္ ကရာေတး ကိုယ္ခံပညာရပ္ကို သင္ျကား ေလ့က်င့္နိုင္ျကပါသည္။
 
အမ်ိုးသား၊ အမ်ိုးသမီးျဖစ္ေစ၊ လူတိုင္းျဖစ္ေစ၊ ကရာေတးကိုယ္ခံပညာရပ္ကိုသင္ျကား ေလ့က်င့္နိုင္ျကပါသည္။ ကရာေတး ကိုယ္ခံပညာ ဆိုသည္မွာ မိမိ၏ လံုျခံုမႈအတြက္ ခုခံကာကြယ္ေသာ နည္းပညာ မ်ား ကိုဆိုလိုသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ကိုယ္လံုပညာ ဟု လည္းေခၚေဝၚသံုးစြဲျကသည္။ 

မည္သူမဆို မိမိ၏လံုျခံုမႈကို ထိပါးေနွာက္ယွက္လာလွ်င္ ခုခံကာကြယ္ခြင့္ရွိေပရာ ခုခံကာကြယ္မႈနည္းပညာမ်ားသည္လည္း နိုင္ငံအလိုက္ လူမ်ိုးစုအလိုက္ အမ်ိုးမ်ိုး ေပၚထြန္းလာျကေပသည္။ ကိုယ္ခံပညာအေနျဖင့္ မိမိအား ေနွာက္ယွက္ထိပါး ေစာ္ကားသူမ်ားအား အခ်ိန္မဆိုင္းပဲ ခ်က္ခ်င္း ခုခံကာကြယ္ျခင္းျဖစ္ေပရာ မိမိအေနျဖင့္ လက္ခ်ည္းသက္သက္(လက္နက္မဲ့) ခုခံကာကြယ္ျခင္း၊ နီးစပ္ရာ လက္နက္ျဖင့္ ခုခံကာကြယ္ျခင္း ၊ ျကိုတင္စီမံထားေသာ လက္နက္ျဖင့္ ခုခံကာကြယ္ျခင္း စသည္ျဖင့္ အမ်ိုးအစား ခြဲျခားနိုင္ေပသည္။ 

ေျခလက္ပူးတြဲ၍ လွ်ပ္တစ္ျပက္ တိုက္ခိုက္နည္းမ်ား ခ်က္ေကာင္း တိုက္ကြက္မ်ား vital points အေကာင္းဆံုးႏွင့္ အထိေရာက္ဆံုး နည္းမ်ား ပါ၀င္ သည္။


မည္သည့္ ရန္သူကိုမဆို အက်ိဳး၊ အပဲ့၊ အေသ၊ တိုက္ခိုက္ပစ္ႏိုင္ေသာ နည္းမ်ား အေကာင္းဆံုးနည္းမ်ား ပါ၀င္ သျဖင့္ ေလ့က်င့္ေဖာ္ႏွင့္ တြဲဖက္ေလ့က်င့္လွ်င္ သတိထား၍ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ေလ့က်င့္သင့္သည္။ မိမိ၌ တစ္ကယ့္ေဘးႏွင့္ ရင္မဆိုင္ရဘဲႏွင့္ ၎တို႔ကို အသံုးမျပဳသင့္။ အေပ်ာ္လံုးေထြး သတ္ပုတ္ရာ၌ အသံုးမျပဳသင့္ပါ။ အထိေရာက္ဆံုး နည္းမ်ား ကို တစ္ကယ့္ရန္ပြဲမ်ား၌သာ အသံုးျပဳသင့္သည္။  

ကရာေတးကိုယ္ခံပညာမွာ မိမိအေနျဖင့္ လာေရာက္ထိပါးသူမ်ားကိုသာ ခုခံကာကြယ္တန္ျပန္တိုက္ခိုက္ျခင္းျဖစ္ျပီး၊ ၄င္းထိပါးသူမ်ားအား အက်ိုးနစ္နာေစရန္ ရည္ရြယ္တိုက္ခိုက္ျခင္း မရွိရေပ


ခ်က္ေကာင္း တိုက္ကြက္မ်ား ႏွင့္ အထိေရာက္ဆံုး နည္းမ်ား ကို Regularly မွန္မွန္ ေလ့က်င့္ပါ။ မိမိနွင့္ မိမိပတ္ဝန္းက်င္ လံုျခံုမႈ အတြက္သာ ကရာေတး ကိုယ္ခံပညာ(ကရာေတး- စစ္ပညာ karate martial arts) ကို အသံုးျပုရေပသည္။ ကမၻာ့နိုင္ငံ (၁၉၀) ေက်ာ္တြင္၊ လူဦးေရ (သန္း ၇၀ ေက်ာ္) သည္ လက္နက္မဲ့ ကရာေတး ကိုယ္ခံပညာရပ္ကိုေလ့က်င့္ေနျကပါသည္။

ကရာေတး ကစားျခင္းမွ စြမ္းရည္ အသစ္အက်ိုးေက်းဇူးမ်ားကို တိုးပြားလာေစနိုင္ သလို မိမိကိုယ္မိမိ ယံုျကည္မႈ ( Self-confidence ) ကိုလည္း တည္ေဆာက္နိုင္ေစပါသည္။
သိပၸံနည္းက် ကရာေတး 体系的な空 နွင့္ သင္ျကားျခင္း၊ သင္ယူျခင္းပညာကိုယ္ခံပညာ သိပၸံပညာရပ္တစ္ခုျဖစ္ျပီး သင္ျကားျခင္း၊ သင္ယူျခင္းမ်ား နွင့္ ဆက္နွြယ္ေနသည့္ ကြ်မ္းက်င္မႈ ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းရပ္မ်ားရွိသည္။ စနစ္က်က် နွင့္ သင္ရိုးညွြန္းတမ္းျဖင့္ သင္ျကားျခင္း၊ သင္ယူျခင္း၊ နက္နဲသိမ္ေမြ့သည့္ ဇင္ဗုဒၶဘာသာ အသိဉာဏ္ ပညာဆိုင္ရာဗဟုသုတမ်ားပါဝင္သည္။ စြမ္းေဆာင္နိုင္ရည္မ်ား၊ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ားစသည္တို့ကို သင္ျကား ေပးသည္။

ဇင္ဗုဒၶဘာသာ နွင့္ မ်ားစြာ ေပါင္းစပ္ေနေျကာင္း ေတြ့ရသည္။ အေရးအျကီးဆံုးအခ်က္သည္ နည္းစနစ္ (Method) ျဖစ္သည္။ နည္းစနစ္က်ျခင္း
(体系的空手Systematic karate) သည္ အလြန္အေရးျကီးေပသည္။ မည္သည့္နည္းစနစ္ကိုသံုးျခင္းက အထိေရာက္ဆံုးျဖစ္မည္နည္း..... မည္သို့ေသာအသိပညာမ်ားရရွိေစရန္ သင္ျကားေပးသင့္သနည္း..... မည္သည့္အသိပညာသည္ အဆီေလ်ာ္ဆံုး ျဖစ္မည္နည္း.... ကရာေတးပညာကို မည္သို့ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားေအာင္ျကံေဆာင္ မည္နည္း....စသည့္ အခ်က္မ်ားသည္ ကရာေတးပညာေရး နွင့္ပတ္သက္၍ အေလး ထားစဉ္းစားရမည့္အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။အသံုးခ် အားကစား သိပၸံပညာမ်ား (Applied Sport Science ) ပါဝင္သည္။ ကရာေတးကြ်မ္းက်င္မႈ ဆိုင္ရာမ်ားတြင္ စြမ္းအား(Power) ၊စက္ဝိုင္းပံုသဏၭာန္လည္ပတ္ေရြ့လ်ားသည့္အရွိန္ (Centripetal Acceleration) ၊ မ်ဉ္းေျဖာင့္လႈပ္ရွားမႈအရွိန္(Linear acceleration) ၊ နည္းပရိယာယ္(Tactics)၊ အား (နယူတန္ ၏ ေရြ့လ်ားမႈ ဆိုင္ရာ ဒုတိယနိယာမ フォース= 質量 x 加速 Force = Mass x Acceleration) ၊ စက္ဝိုင္းပံုသဏၭာန္လည္ပတ္ေရြ့လ်ားသည့္အား (centrifugal force) ၊ ဂရက္ဗီေတးယွင္း ကမၻာေျမျကီးဆြဲအား(Gravitation) ၊ မိုမင္တမ္ (ေခၚ) အဟုန္(Momentum) ၊ မ်ဉ္းေျဖာင့္အတိုင္း ေရြ့လ်ားသည့္လႈပ္ရွားမႈ(Linear motion) ၊ စက္ဝိုင္း ပံုသဏၭာန္ေရြ့လ်ားသည့္ ေရြ့ရွားမႈ(Circular motion)၊ ေတာ္ဆို ရိုေတးယွင္းနယ္ ဖို့စ္ (ေခၚ) တင္ပဆံု ေျခသလံုး ဝမ္းဗိုက္ပိုင္း ခါး နွင့္ အထက္က ရင္ေခါင္းပိုင္း လက္ေမာင္း လက္ဖ်ံ ေပါင္းစပ္လည္ပတ္ေရြ့လ်ားသည့္ အား (Torso rotational force) ၊ အင္နားရွား (Inertia) ၊ အလုပ္ျပီးျခင္း (Work done) ၊ အလ်င္ အျမန္နႈန္း (Velocity)၊ ပါဝါ (power) နွင့္လႈပ္ရွားမႈ (Movement) ...စသည့္ သိပၸံနည္းက်က် သင္ရိုးညွြန္းတမ္း အခ်က္မ်ားပါဝင္သည္။

ေလ့လာေတြ့ရွိခ်က္မ်ားအေပၚမွ စမ္းသပ္ခံနိုင္ေသာ ကိုယ္ခံပညာသိပၸံ ပညာတြင္ အေျခခံသည္။ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာစြမ္းအား(physical power) ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာစြမ္းအား(spiritual power) ဆိုင္ရာ သီအိုရီ နွင့္ လက္ေတြ့က်င့္စဉ္ ဟူ၍ပါဝင္သည္။

ဂ်ပန္ျပည္ ကရာေတးကိုယ္ခံပညာ နွင့္ ဇင္ဗုဒၶဘာသာ အစ- ဆရာေတာ္ ေဗာဓိဓမၼ က
ဇင္ (ဈာန္) ဗုဒၶဘာသာသည္ ဂ်ပန္ တြင္ ကိုးကြယ္က်င့္သံုးျကေသာ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ တစ္မ်ိုး ျဖစ္ျပီး သတၱဝါအားလံုးအား အျကမ္းမဖက္ေရးနွင့္ သုညတ ဝါဒ (Śūnyatā) တရား လမ္းစဉ္ေပၚတြင္ အေျခခံထားသည္။ သုညတ မွာ ဘာမွ် မရွိ ဟုအဓိပၸါယ္ရပါသည္။

အလံုးစံုျငိမ္းခ်မ္းျခင္း ၊ ျပုျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မရွိေသာ ေအးျငိမ္းခ်မ္းသာမႈ ၊ တဏွာမရွိျခင္း ၊ တဏွာမွ ကင္းလြတ္ျခင္း ၊ ဒုကၡမွ အျပီးတိုင္လြတ္ေျမာက္ျခင္း ၊ စြန့္လြတ္ျခင္း ၊ လြတ္ေျမာက္ျခင္း ၊ မကပ္ျငိျခင္း ၊ ပူေဆြးမႈ မရွိျခင္း ၊ ငိုျကြေးမႈမရွိျခင္း ၊ေသာက မရွိျခင္း ၊ အညစ္အေျကး ကိေလသာ မရွိျခင္း စသည္တို့ျဖစ္သည္။ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားျကီး ၏ သုညတ (အနတၱ) တရား မွာက်ယ္ျပန့္စြာ လူအမ်ား နာျကားေနျကဆဲျဖစ္သည္။

တရုတ္ျပည္တြင္ ဆရာေတာ္ ေဗာဓိ ဓမၼ ကို ( 達摩 Bodhidharma) ခ်န္ ဗုဒၶဘာသာ( Chán Buddhism) နွင့္ ေရွာင္လင္ ကြန္ဖူးကိုယ္ခံပညာတို့ ၏ ေရွ့ေဆာင္ဦးစီးဦးကိုင္စတင္တည္ေထာင္သူအျဖစ္ ေဖာ္ျပျကသည္။

ေရွာင္လင္ေက်ာင္းေတာ္သည္တရုတ္ ကိုယ္ခံပညာနွင့္ အထူးသျဖင့္ ေရွာင္လင္ ကြန္ဖူးနွင့္ တြဲဖက္၍ နွစ္ရွည္လမ်ား ထင္ရွားခဲ့သည္။ အေနာက္ကမၻာတြင္ နာမည္ေက်ာ္ျကား လူသိအမ်ားဆံုး မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ ေက်ာင္းေတာ္တစ္ခုဟုပင္ဆိုနိုင္သည္။ ဆရာေတာ္ ေဗာဓိဓမၼ ( Around 500 ေအဒီ ) သည္ တရုတ္ျပည္တြင္ ခ်န္ ဗုဒၶဘာသာကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

ဆရာေတာ္ ေဗာဓိဓမၼ (Father of Zen Buddhism ) သည္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ ပ်ံ့ပြားေရးအတြက္ (5th/6th century) တြင္ တရုတ္ျပည ္ေရွာင္လင္ဘုရားေက်ာင္းသို့ ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ အိနၵိယလူမ်ိုး တရားျပ ဆရာေတာ္ျဖစ္သည္။ မဟာယာန ဇင္ဗုဒၶဘာသာ တြင္ ကမၻာတြင္ နာမည္ေက်ာ္ျကား လူသိအမ်ားဆံုးဆရာေတာ္ ျဖစ္သည္။

တရုတ္ျပည္ေရွာင္လင္ဘုရားေက်ာင္းသို့ ေရာက္ရွိခဲ့ျပီးေရွာင္လင္ ကိုယ္ခံပညာ နွင့္ ခ်န္ ဗုဒၶဘာသာ ကို စံနစ္တက် သင္ျကားေလ့က်င့္ေပးခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ျပည္တြင္ ဆရာေတာ္ေဗာဓိဓမၼ ကို 達磨 Daruma) ၊ ဇင္(ဈာန္) ဗုဒၶဘာသာ(  Zen Buddhism) နွင့္ ဂ်ပန္ ကရာေတး ကိုယ္ခံပညာတို့၏ေရွ့ေဆာင္ ဦးစီး ဦးကိုင္ စတင္တည္ေထာင္သူအျဖစ္ ေဖာ္ျပျကသည္။

ဆရာေတာ္ ေဗာဓိဓမၼ သည္ ကိုယ္ခံပညာ သမိုင္းတြင္ ဩဇာအျကီးမားဆံုးေသာ သူမ်ားထဲတြင္ တစ္ဦးအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ဇင္ ဗုဒၶဘာသာ ၏ တရားရႈမွတ္ျခင္း Zazen 坐禅 သည္ထင္ရွားေက်ာ္ျကားသည္။


"ဇင္" သည္ က်င့္စဥ္ သက္သက္မ်ွသာ ၿဖစ္၏ ။
သုတၱန္ ၊ အဘိဓမၼာ စသည့္ တရားမ်ားလည္းမရွိေခ် ။ လူအမ်ားနားလည္ရန္ " ဇင္ဝါဒ" ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ "ဇင္ ဗုဒၶဘာသာ " ဟူ၍ လည္းေကာင္း ေခၚေဝၚသံုးနုူန္းရေသာ္လည္း စင္စစ္ ဇင္ ဝါဒ ကို တစ္စံု တစ္ရာ ပညတ္ သတ္၍ ေခၚေဝၚနိုင္ၿခင္းမရွိေခ် ။
ကရာေတး(Karate) နွင့္(Kara) "ဗလာ"


 


ဆရာေတာ္ ေဗာဓိဓမၼ အစရွိေသာ ဇင္ဗုဒၶဘာသာ အဆံုးအမမ်ား နွင့္ 
 ဆရာျကီး ဖူနာကိုရွိ ဂီခ်င္း တို့သည္ ကရာေတး(Karate) ၏ (Kara) ဗလာ ကို ......" မိမိအား ေနွာက္ယွက္ထိပါး ေစာ္ကားသူမ်ားအား 
မိမိအေနျဖင့္အခ်ိန္မဆိုင္းပဲ ခ်က္ခ်င္း လက္ခ်ည္းသက္သက္("လက္နက္မဲ့ Unarmed Combat ") ျဖင့္ ခုခံကာကြယ္ျခင္း " ......ဟုေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ကရာ (Kara) ၏ ဗလာ ကို ငါ-အတၱဝါဒစိတ္ (Ego/Un-selfish) မရွိျခင္း/ ဗလာျဖစ္ျခင္း ၊ အမုန္းတရား (Hatred) နွင့္ မေကာင္းမႈစိတ္စေသာစိတ္အညစ္အေျကး မရွိျခင္း/ ဗလာျဖစ္ျခင္း၊ ေလာဘစိတ္ (グリード、欲 Greed / Desire)၊ ေဒါသစိတ္ ( Anger )၊ ေမာဟစိတ္ (無知、妄 Ignorance/Delusion) စေသာစိတ္အညစ္အေျကး မရွိျခင္း/ ဗလာျဖစ္ျခင္း၊ မာနခက္ထန္ယုတ္မာမႈမရွိျခင္း/ ဗလာျဖစ္ျခင္း... ဟုေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ျမင့္ျမတ္ျဖူစင္ေသာေမတၱာစိတ္ရွိျခင္း၊ စိတ္ယဉ္ေက်းမႈ ရွိျခင္း၊ တိတ္ဆိတ္ျငိမ္သက္ျခင္း၊ စိတ္ကို အတိတ္ (Past) နွင့္ အနာဂတ္ (Future) သို့ ေတြေဝ ေငးေမာမေနပဲ ပစၥုပန္ (Present) တည့္တည့္တြင္ စိတ္ကိုေကာင္းစြာ တည္ျငိမ္စြာ ထားရွိျခင္း...စသည္တို့သည္ ကရာေတးပညာရွင္တို့၏ အေရးျကီး ေသာ အေကာင္းဆံုးအရည္အခ်င္း(空手マスターズの倫理 Ethics of Karate Masters) မ်ားျဖစ္သည္...ဟုေဖာ္ျပခဲ့သည္။

သတၱဝါအားလံုးအား အျကမ္းမဖက္ေရးနွင့္ သုညတ ဝါဒ  Śūnyatā (仏教) တရား လမ္းစဉ္ေပၚတြင္ အေျခခံထားသည္။ သုညတ Śūnyatā (or) emptiness သည္ အလံုးစံု ျငိမ္းခ်မ္းျခင္း ၊ ျပုျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မရွိေသာ ေအးျငိမ္းခ်မ္းသာျခင္း ၊ တဏွာမရွိျခင္း ၊ တဏွာမွ ကင္းလြတ္ျခင္း ၊ ဒုကၡမွ အျပီးတိုင္လြတ္ေျမာက္ျခင္း ၊ စြန့္လြတ္ျခင္း ၊ လြတ္ေျမာက္ျခင္း ၊ မကပ္ျငိျခင္း ၊ ပူေဆြးမႈ မရွိျခင္း ၊ ငိုျကြေးမႈမရွိျခင္း ၊ေသာက မရွိျခင္း ၊ အညစ္အေျကး ကိေလသာ မရွိျခင္း စသည္တို့ျဖစ္သည္။

ျကည့္မွန္၏ ေရွ့တြင္ ျကည့္သူ၏ကိုယ္ေနကိုယ္ထား အမူအရာသည္ ပကတိအတိုင္း 

 မိမိတို့ကိုယ္ေနကိုယ္ထား အမူအရာကို မိမိတို့ ျပန္ျမင္နိုင္ေသာ ျကည့္မွန္ (ミラー反

射効果 Mirror Reflection Effect) နွင့္တူေသာ ကံ၊ ကံ၏ အက်ိုးနိယာမ  因果関係  

(アクション、反 ) Causality ဟု ေခၚဆိုနိုင္ေသာအမွန္တရားရွိျခင္း ".....  

ဟုရွင္းလင္းခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ ကရာေတး ဖခင္ျကီး ဟုေခၚျကေသာ ဆရာျကီး ဖူနာကိုရွိ ဂီခ်င္း 船越 (၁၈၆၈-၁၉၅၇) သည္ ကရာေတး ကိုယ္ခံပညာ သမိုင္းတြင္ပထမဆံုး ဩဇာအျကီးမားဆံုးေသာဆရာျကီး ျဖစ္သည္။


ကရာေတး က်င့္စဉ္(၁၀)ခ်က္

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1407892119470917&set=pb.100007504273340.-2207520000.1409129188.&type=3&src=https%3A%2F%2Fscontent-b-nrt.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-xpf1%2Ft31.0-8%2F10011867_1407892119470917_391518743_o.jpg&smallsrc=https%3A%2F%2Fscontent-b-nrt.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-xpf1%2Ft1.0-9%2F1978858_1407892119470917_391518743_n.jpg&size=1022%2C599ကရာေတးလက္နက္မဲ့ ကိုယ္ခံပညာရပ္က်င့္စဉ္တြင္ အေရးပါသည့္ အခ်က္(၁၀)ခ်က္နွင့္ ဖြဲ့စည္းထားပါသည္။

 


 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1391770634416399&set=pb.100007504273340.-2207520000.1409129188.&type=3&src=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-xpa1%2Ft31.0-8%2F1077550_1391770634416399_1578101605_o.jpg&smallsrc=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-xpf1%2Fv%2Ft1.0-9%2F1656109_1391770634416399_1578101605_n.jpg%3Foh%3De675310f54ab42356a467b900ed2a3f6%26oe%3D546E87A3%26__gda__%3D1415420414_b1de58cc1b130717c2c111a7e290eba4&size=2510%2C1172

 1. မွန္ကန္ျပီး စနစ္က်သည့္ ေလရႉရွိုက္မႈ(濃度と呼 Concentration and breathing)

      2. သီအိုရီ နွင့္ စနစ္က်သည့္လက္ေတြ့ ေလ့က်င့္ခန္း ျပုလုပ္ျခင္း(トレーニング  の理論と実 Training theory and practice)

3. အားကစား နွင့္ ခုခံတိုက္ခိုက္ျခင္းကိုယ္ခံပညာ(စစ္ပညာ)( スポーツ空手と戦闘空手武 Sport Karate and Combat Karate Martial arts)

4. အနားယူမႈ( Relaxation)

5. ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း( Honesty)

6. သည္းခံျခင္း (忍耐と我慢強 Patience or forbearing)

7. ခြင့္လွြတ္ျခင္း( Forgiveness)

8. ယဉ္ေက်းမႈ( Courtesy )

9. အေကာင္းျမင္ဝါဒက်င့္သံုးမႈ( Optimism)

10.         တရားထိုင္ျခင္း( Meditation) တို့ ျဖစ္သည္။

ကရာေတးက်င့္စဉ္ နွင့္ အသက္ရႉျခင္း ( breathing)

အသက္ရႉျခင္း (breathing) က်င့္စဉ္ သည္ ကရာေတးပညာရွင္တို့အတြက္ မရွိ မျဖစ္လိုအပ္သည္။ အသက္ရႉျခင္းျဖင့္ ေအာက္ဆီဂ်င္ကို ကိုယ္ခနၶာအစိတ္အပိုင္း အသီးသီးသို့ ပို့ေဆာင္ေပးျပီး၊ ခနၶာကိုယ္အတြက္ မလိုအပ္ေသာ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ကို ဖယ္ထုတ္ေပးသည္။ အသက္ရႉျခင္းနွင့္ ေသြးေျကာတြင္း ေသြးလည္ပတ္မႈတို့မွာ ဆက္စပ္လ်က္ ရွိသည္။

ပထမဦးဆံုး အသက္ရႉသြင္းသည့္အခါ အဆုတ္ထဲသို့ ေအာက္ဆီဂ်င္နွင့္ အျခားဓာတ္ေငြ့မ်ား ေရာက္ရွိသြားသည္။ ထိုမွတဆင့္ အဆုတ္တြင္ရွိေသာ ဆံျခည္မွ်င္ေသြးေျကာထဲသို့ ထိုဓာတ္ေငြ့မ်ား စိမ့္ဝင္သြားသည္။ ထိုေသြးကို နွလံုးမွ ညွစ္ထုတ္ျပီး ခနၶာကိုယ္အနွံ့ လည္ပတ္ေစကာ ေအာက္ဆီဂ်င္ဓာတ္ေငြ့ကို ရရွိေစသည္။ မလိုအပ္ေသာ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ဓာတ္ေငြ့မ်ားကို ျပန္လည္သယ္ေဆာင္လာျပီး အဆုတ္မွတဆင့္ ေလထုထဲသို့ ျပန္လည္စြန့္ထုတ္သည္။

အသက္ရႉသြင္းျခင္း(breathe in) ေလ့က်င့္ခန္း အသက္ရႉထုတ္ျခင္း(breathe out) ေလ့က်င့္ခန္းက်င့္စဉ္သည္ ကရာေတးပညာရွင္တို့အတြက္ မရွိ မျဖစ္လိုအပ္သည္။ ကမၼ႒ဌာန္း တရားထိုင္ျခင္း(Meditation) သမထအလုပ္သည္ မိမိစိတ္ဓာတ္၏ ျဖူစင္မႈ တိုးပြားလာေအာင္ အားထုတ္ရေသာ အလုပ္မ်ိုးဟု ဆိုလိုသည္။ သမထ ဟူသည္ အာရံုေျခာက္ပါး၌ လြင့္ပါးေခ်ာက္ခ်ား၍ ေနေသာစိတ္ကို တစ္ခုတည္းေသာ အာရံု၌ သမၼာသတိ(右マインドフルネ Right mindfulness) စြဲျမဲစြာ သက္ဝင္ ေစ၍ စူးစူးစိုက္စိုက္ သမၼာသမာဓိ(右濃 Right Concentration) တည္တည္တံ့တံ့ ရႈျခင္းသေဘာျဖစ္သည္။


ဂ်ပန္နိုင္ငံ အိုကီနာဝါကြ်န္းတြင္ကိုယ္ခံပညာ စတင္ျဖစ္ေပၚလာပံု


ဂ်ပန္၏ ကရာေတးပညာေရးစနစ္သည္ ဗုဒၶဘာသာေရးနွင့္ အေတာ္ ေလး ဆက္စပ္ေနသည္။ ေက်ာင္းသင္ပညာေရးစနစ္ကို ဗုဒၶဘာသာဘုရားေက်ာင္း မ်ားမွတစ္ဆင့္ခ်ုပ္ကိုင္ထားျပီး ဗုဒၶ စာေပမ်ားကို ဘုန္းေတာ္ျကီးမ်ား မွတစ္ဆင့္ သင္ျကားေလ့လာျကရသည္။ ကရာေတးကိုယ္ခံပညာကို အိုကီနာဝါကြ်န္းတြင္ အိုကီနာဝါ ေတး (Okinawa te) အျဖစ္ စတင္ေခၚဆိုခဲ့သည္။

ကရာေတး သည္ လက္နက္ကိရိယာမပါဘဲ ‌ေျခ နွင့္ လက္ကိုအသံုးျပုလ်က္ တစ္ဘက္ ရန္သူကို လွ်က္တစ္ျပက္ တန္ျပန္တိုက္ ခိုက္နိုင္‌ေသာ ဂ်ပန္ရိုးရာ ကိုယ္ခံပညာတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ကရာေတးဆရာမ်ား သည္ သည္းခံျခင္း၊ လူ့က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာမ်ား၊ စာရိတၱ၊ ဇင္ဗုဒၶဘာသာဒႆန၊ စာေပ၊ စစ္ပညာ၊ ကရာေတးပညာ ပရိယာယ္မ်ားကို သင္ျကားေပး ျကသည္။

၁၄၂၉-၁၈၇၉ ခုနွစ္မ်ားအတြင္း ဂ်ပန္နိုင္ငံ အိုကီနာဝါကြ်န္း (沖縄 Okinawa Island) တြင္ စတင္ခဲ့ေသာ ေျခေထာက္ျဖင့္ တိုက္ခိုက္ျခင္း နည္းပညာကို အေျခခံသည့္ ဂ်ပန္ရိုးရာ ကိုယ္ခံပညာ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ကရာေတး ျဖစ္ေပၚလာပံုနွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းခ်က္ အမ်ိုးမ်ိုးရွိပါသည္။ ေယဘူယ်အျဖစ္ လူသိမ်ားေသာ ရွင္းလင္းခ်က္မွာ အိုကီနာဝါေဒသ၏ တိုက္ခိုက္ေရးပညာမွ လက္ ပိုင္းဆိုင္ရာ နည္းဗ်ူဟာတြင္ တရုတ္ရိုးရာ ကိုယ္ခံပညာကို ေပါင္းစပ္ထားျခင္းျဖင့္ တီထြင္အဆင့္ျမွင့္ထား သည္ဟု ယူဆနိုင္သည္။

ဂ်ပန္နိုင္ငံ၏ တိုင္းေရွာေခတ္ 大正時 Taishō period (၁၉၁၂-၁၉၂၆) အတြင္း အိုကီနာဝါကြ်န္းမွ အျခားခရိုင္မ်ားသို့ ျပန့္နွံ့လာခဲ့သည္။ ဆရာျကီး ဖူနာ့ကိုရွိ၊ ဂိခ်င္း (the founder of modern Karate-do) ကို ဂ်ပန္ရိုးရာ ရွိုတိုကန္ ကရာေတးကိုယ္ခံပညာစတင္တည္ေထာင္သူအျဖစ္ ေဖာ္ျပျကသည္။

ဒုတိယ ကမၻာစစ္ ျပီးေသာအခ်ိန္တြင္မူ ဂ်ပန္ကရာေတး သည္ ကမၻာအရပ္ရပ္သို့ ျပန့္နွံ့သြားခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ တစ္ကမၻာလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ တိုက္ခိုက္ေရးအတြက္ လည္း ေကာင္း၊ ကိုယ္ခံပညာအျဖစ္ လည္း ေကာင္း၊ အားကစားပညာအျဖစ္ လည္း ေကာင္း လူတိုင္းနွင့္ ရင္းနွီးေသာဩဇာအျကီးမားဆံုးေသာကိုယ္ခံပညာတစ္ရပ္အျဖစ္ ေနရာယူထားပါသည္။

 


ဆရာျကီး ဖူနာကိုရွိ ဂီခ်င္း ၏ ဩဝါဒမ်ားမွာ လူတို့၏ကိုယ္က်င့္တရား ေကာင္းမြန္ေရးျဖစ္၍ အသက္ရွင္ေနစဉ္တြင္ မည္သို့ေနထိုင္ျပုမူမွ ေကာင္းေသာေနျခင္း ျဖစ္မည္ကို
 ေဆာင္ပုဒ္ကေလးမ်ားျဖင့္ သြန္သင္ခဲ့၏။

"Karate-Do must always strive to be inwardly humble and outwardly gentle. However, once he has decided to stand up for the cause of justice, then he must have the courage expressed in the saying, "Even if it must be ten million foes, I go!" Thus, he is like the green bamboo stalk: hollow (kara) inside, straight, and with knots, that is, unselfish, gentle, and moderate. "

" To win one hundred victories in one hundred battles is not the highest skill. To subdue the enemy without fighting is the highest skill......."

" Students of any art, including Karate-do must never forget the cultivation of the mind and the body........"

ဆရာျကီး ဖူနာ့ကိုရွိ ဂီခ်င္း ၏ တပည့္ရင္းျဖစ္ ေသာ ဆရာျကီး မာဆာတိုရွိ နာကာရားမား 中山 သည္ ၁၉၅၅ တြင္ ဂ်ပန္ကရာေတး အသင္း 日本 空手 協会 (Japan Karate Association) ကို စတင္တည္ေထာင္သည္။ 
ဂ်ပန္ကရာေတး အသင္း 日本 空手 協会 (Japan Karate Association ) ၏ နည္းျပခ်ုပ္ ဆရာျကီး မာဆာတိုရွိ နာကာရားမား(၁၉၁၃-၁၉၈၇) သည္ ဆရာျကီး ဖူနာ့ကိုရွိ ဂီခ်င္း၏ တပည့္ရင္းတစ္ဦးျဖစ္ျပီး J.K.A ကရာေတး သမိုင္း နွင့္ ရွိုတိုကန္သမိုင္းတြင္ဆရာျကီးဖူနာ့ကိုရွိဂီခ်င္းျပီးလွ်င္ ္အထင္ရွားဆံုးေသာဩဇာ
အျကီးမားဆံုးေသာဆရာျကီး ျဖစ္သည္။

ဆရာျကီး ဖူနာ့ကိုရွိ ဂီခ်င္း၏ ယံုျကည္ ကိုးစားျခင္းခံရသူ ျဖစ္သည္။ ကရာေတး စာအုပ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကိုလည္း ေရးသားခဲ့သည္။


လူသိမ်ားေသာ ကရာေတး အမ်ိုးအစားနွစ္မ်ိုးမွာ (၁) ျပိုင္ပြဲစည္းကမ္းကိုလိုက္၍ ရိုးရာ ကရာေတး ကစားနည္း ျဖစ္သည့္ စြန္းဒိုမဲ” Sun-dome (Meaning to stop, just before contact with the Target ) ေခၚေသာ ထိန္းသိမ္းမႈ ကစားနည္း နွင့္ (၂ ) တိုက္ရိုက္တိုက္ခိုက္သည့္ (Full contact Karate) ကစားနည္းျဖစ္သည္။ အကာအကြယ္ပစၥည္းသံုးေသာ ကရာေတး ကစားနည္းမ်ိုးလည္း ရွိပါေသးသည္။ 


ကရာေတး တြင္ (၁) Kihon 基本,  (Basics) (၂ ) Kata or (Forms) (၃) Kumite 組手 (Sparring) (၄) Kime 決め (The Power of Focusing (or) The essence of Karate technique is Kime) (၅) Relax the body and mind 体と心をリラック တို့သည္ ထင္ရွားေလသည္။မိမိနွင့္ မိမိပတ္ဝန္းက်င္ လံုျခံုမႈ အတြက္သာ ကရာေတး ကိုယ္ခံပညာကို အသံုးျပုရေပသည္။ မိမိအေနျဖင့္ ရန္သူ ၏ မေမွ်ာ္လင့္နိုင္ေသာ တိုက္ခိုက္မႈကို ရုတ္တရက္ လွ်င္ျမန္စြာ ေရွာင္တိမ္းကာ ၄င္းတိုက္ခိုက္သူရန္သူ အား မိမိကို ဆက္လက္မတိုက္ခိုက္နိုင္ေစရန္ ခ်က္ခ်င္း ျပန္လည္ ခုခံထိန္းခ်ုပ္ကာကြယ္ျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။

ကရာေတး ပညာတတ္ေျမာက္သူသည္ ကာယဗလ အားျဖင့္ မိမိထက္အားအင္ျကီးမား သန္စြမ္းသူ ရန္သူကို လက္နက္ကိရိယာ မပါဘဲ ‌ေျခနွင့္ လက္ကိုအသံုးျပုလ်က္အလြယ္တကူ တိုက္ခိုက္ေအာင္ျမင္နိုင္သည္။ ကရာေတး က်င့္စဉ္မ်ားကို ယေန့ေခတ္တြင္ ကိုယ္ခံပညာ(စစ္ပညာ Martial arts 格闘技) အားကစား တစ္ခုအသြင္အျဖစ္ တစ္ကမၻာလံုးမွ လက္ခံေလ့လာေနျကျပီ ျဖစ္သည္။

ကရာေတး တြင္ အမ်ားအားျဖင့္-

(၁) Full Contact Sport Karate (physical impact force)
(၂) Non Contact Sport Karate
(၃) COMBAT- Martial arts Karate နွင့္
(၄)Techniques of Knockdown Karate (most powerful Karate) ကရာေတးက်င့္စဉ္ ကစားနည္းစနစ္(၄) မ်ိုး သတ္မွတ္ေလ့ ရွိသည္။

ကရာေတး အက္သစ္


ကရာေတး အက္သစ္ (空手の倫 Ethics of Karate) ကို ကိုယ္က်င့္တရားနွင့္ သက္ ဆိုင္ေသာ အေတြးအေခၚပညာဟုလည္း ေခၚဆိုျကျပီး လူသားဆန္မႈနွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ျငင္းခံုေဆြးေနြးေလ့ ရွိျကသည္။ ေကာင္းျခင္း နွင့္ ဆိုးျခင္း၊ မွန္ကန္ျခင္း နွင့္ မွားယြင္းျခင္း၊ စင္ျကယ္မႈနွင့္ ဆိုးယုတ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈ နွင့္ တရားဥပေဒ ခ်ိုးေဖာက္မႈ စသည့္ အေျကာင္းအရာမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

ယခုလက္ရွိတြင္ ကရာေတးကို တိုက္ရိုက္တိုက္ခိုက္ေသာနည္းကို အဓိကထားျပီး ၊ မူလ စတင္ခဲ့ေသာ အိုကီနာဝါကရာေတး ကို တိုရိတဲ Torite” ဟုေခၚသည့္ Tactics for restraining or escaping and catching/ seizing hand သြယ္ဝိုက္ေသာ တိုက္ခိုက္နည္း၊ ပစ္ေပါက္နည္းတို့ ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ေရွးယခင္က ကရာေတး အျပင္ တုတ္ရွည္၊ ဓားရွည္၊ ျမန္မာျပည္တြင္ နံခ်ပ္ကူ ဟု လူသိမ်ားေသာ တုတ္ေခ်ာင္းတိုနွစ္ေခ်ာင္းကို ျကိုးနွင့္ဆက္ထားသည့္ လက္နက္မ်ားကိုလည္း အသံုးျပု လာျကပါသည္။

ယခုေခတ္တြင္မူ ေရွးရိုးရာတြင္ နည္းပညာသစ္မ်ားကို ထပ္မံေပါင္းစပ္ကာ ပိုမိုတိုးတက္ေသာ ကစားကြက္မ်ားကို တီထြင္လာလွ်က္ရွိေနပါသည္။ ကီ ki () energy (or) mood သြင္းျခင္းကိုလည္း ေကာင္း အသံုးျပု ျကပါသည္။ ေအာ္ဟစ္တိုက္ခိုက္ျခင္း Kiai (気合) (karate shouts) ကိုလည္း ေကာင္း အသံုးျပု ျကပါသည္။
ကရာေတးပညာ အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္းစနစ္နွင့္ အေရာင္သတ္မွတ္ျခင္းစနစ္ကို ကိုးကားနိုင္ရန္ မိတ္ဆက္တင္ျပလိုပါသည္။ ၁၉၂၄ ခုနွစ္တြင္ ဂ်ပန္နိုင္ငံ ကရာေတးေလာက၏ ကရာေတးဖခင္ျကီးျဖစ္ေသာ ဆရာျကီး ဖူနာ့ကိုရွိ၊ ဂိခ်င္း 船越義珍 မွ ပထမဦးဆံုး ထုတ္ျပန္သတ္မွတ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုျကသည္။ ပထမတြင္ ခါးပတ္နက္၊ ခါးပတ္ျဖူ ကို စတင္သတ္မွတ္ခဲ့ျပီး ခါးပတ္နက္ကို ပညာအဆင့္ရွိသူအျဖစ္ လည္း ေကာင္း၊ ခါးပတ္ျဖူကို ပညာသင္စသူအျဖစ္
လည္း ေကာင္း ခြဲျခားခဲ့သည္။ခါးပတ္နက္တြင္ အဆင့္လိုက္သတ္မွတ္ခြဲထားပါေသးသည္။ ထိုအဆင့္ကို ခါးပတ္အနက္တြင္ပါေသာ လိုင္းမ်ား(ဒန္ဟုေခၚသည္- ၉ ဒန္သည္အျမင့္ဆံုးျဖစ္သည္) ကို ျကည့္ျခင္းျဖင့္သိရွိနိုင္သည္။
ခါးပတ္နက္နွင့္ ခါးပတ္ျဖူအျကားတြင္ ခါးပတ္ညိုကိုလည္း သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ထပ္မံ၍ ခါးပတ္ညိုေအာက္တြင္ ထိုအခ်ိန္က ခေလးမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ျပီး အစိမ္း၊ အဝါ၊ အျပာစေသာ အရာင္မ်ားကိုလည္း သတ္မွတ္လာခဲ့ရာမွ ယခုအခ်ိန္တြင္မူ ေယဘူယ်ပံုစံ ပညာအဆင့္မ်ား ျဖစ္လာျကသည္။ 

ပညာအဆင့္သတ္မွတ္ျခင္းစနစ္ နွင့္ အေရာင္သတ္မွတ္ျခင္းစနစ္တို့သည္ အသင္းအဖြဲ့ style ေပၚမူတည္၍ ကြဲျပားမႈရွိနိုင္ေသာ္လည္း ရိုးရာ၊ ကရာေတးပညာအတြက္ ဂ်ပန္တစ္နိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ထုတ္ျပန္သတ္မွတ္မႈရွိသည္။

ဘြဲ့တံဆိပ္ Rank သတ္မွတ္မႈတြင္လည္း မိမိ၏ အသင္းအဖြဲ့ကို လိုက္၍ ွိဟန္း Shihan 師範 (အဆင့္ ၈ အထက္) ၊Hanshi ဟန္းရွိ 範士 (အဆင့္ ၈ အထက္) ၊ Kyoshi ေက်ာရွိ 教士 (ဟန္းရွိ ေအာက္၊ ရလ္းမ္ရွိ အထက္ )၊ Renshi ရမ္ရွိ 錬士 ( အဆင့္၆ အထက္) ဟုသတ္မွတ္ထားသည္။ ဘြဲ့တံဆိပ္ကို အသံုးမျပုေသာ အသင္းအဖြဲ့မ်ားလည္းရွိသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ ရွိ ကရာေတး ကလပ္မ်ားတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ အျဖူ၊ အဝါ၊ အစိမ္း၊ အညို၊ အနက္ ဟု ခါးပတ္ အေရာင္ကို အနိမ့္မွ အျမင့္သို့ (၅) ဆင့္ သတ္မွတ္ေလ့ ရွိျကသည္။ သို့ေသာ္လည္း အခ်ို့ေသာ ကရာေတး ကလပ္မ်ားတြင္ အျဖူ၊ အဝါ၊ လိေမၼာ္၊ အစိမ္း၊ အျပာ၊ အညို၊ အနက္ ဟူ၍ ခုနွစ္ဆင့္ သတ္မွတ္ေလ့ ရွိျကသည္။

ကရာေတးဝတ္စံု

ရိုးရာ၊ ကရာေတးအျဖူေရာင္ဝတ္စံုသည္ အေပၚဝတ္အကၤ࿿်ီလက္မွာ လက္ေကာက္ဝတ္အထိ ရွည္သည္။ ေနြရာသီတြင္ အပူခ်ိန္ မည္မွ်ပင္ျဖစ္ေစကာမူ အကၤ࿿်ီလက္ကိုမတင္ျခင္းအား ခြင့္မျပု။ သို့ေသာ္ ေလ့က်င့္သည့္အခ်ိန္တြင္ ဆရာ၏ခြင့္ျပုမႈေပၚ မူတည္သည္။

အကၤ࿿်ီေအာက္ဘက္နားတြင္ တြဲခ်ုပ္ထားေသာ ျကိုးပါသျဖင့္ ၊ ေကာ္လာနွစ္ဘက္ကို ညီေအာင္ေစ့ျပီး ေနာက္တြင္ ေအာက္နားရွိျကိုးကို ခ်ည္လိုက္ပါက ေအာက္အနားမ်ား ကိုညီညာသြားေစသည္။

ေဘာင္းဘီ၏အရွည္မွာ ေျခမ်က္စိအထိျဖစ္သည္။ အသင္းအဖြဲ့မ်ား ကိုယ္စားျပုေသာ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကိုလည္း ကပ္ခ်ုပ္ထားျခင္းမ်ိုးလည္း ရွိသည္။ ကရာေတး ေလ့က်င့္ကြင္းကိုမသြားပဲ ကရာေတးဝတ္စံုမ်ားကို ဝယ္ယူဆင္ျမန္းနိုင္သည္။ 

ကရာေတးဝတ္စံု သည္ တစ္ေထာင္ဆစ္ မဖံုးတဖံုး လက္အရွည္ရွိေသာအကၤ࿿်ီ လက္တစ္ဆက္တည္း ပံုစံမ်ိုးျဖစ္သည္။ ေဘာင္းဘီသည္ ျကမ္းျပင္ကို ထိေလာက္သည္အထိ ရွည္ရွည္ဖားဖား ပံုစံျဖစ္သည္။ ဝတ္စံုတြင္ အသင္းအမွတ္တံဆိပ္ Logo လိုဂိုမ်ား ပံုနွိပ္ထားျပီး ေလ့က်င့္ကြင္းကိုသြားေရာက္မွသာ ဝယ္ယူဆင္ျမန္းနိုင္သည္။

ကိုရီးယားနိုင္ငံသို့ ကရာေတးပညာ ပ်ံ့နွံ့ ခဲ့ပံု
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1416080948652034&set=pb.100007504273340.-2207520000.1409129188.&type=3&src=https%3A%2F%2Fscontent-b-nrt.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-xfp1%2Ft31.0-8%2F1979187_1416080948652034_5093934898973015538_o.jpg&smallsrc=https%3A%2F%2Fscontent-b-nrt.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-xpa1%2Fv%2Ft1.0-9%2F1902994_1416080948652034_5093934898973015538_n.jpg%3Foh%3D86fb378648192554ac7223e683c53a25%26oe%3D546B3484&size=1525%2C1369
ကိုရီးယားနိုင္ငံတြင္ ေရွးအခါက ကြန္စုဒိုး ဟု
လည္း ေကာင္း၊ တမ္စုဒိုး ဟု လည္း ေကာင္း ခၚခဲ့ျကေသာ ကရာေတးသည္ ကိုရီးယားမူ၊ ကိုရီးယားဟန္ ေျပာင္းလည္း တီထြင္ခဲ့ရာမွ ေျချဖင့္ကန္ေသာ ပညာကို အေလးေပးကာ တယ္ကြန္ဒိုး (ျမန္မာဘာသာျဖင့္ တိုက္ကြမ္ဒို ဟုေခၚေသာ) ဟုေခၚေသာ ကိုယ္ခံပညာ အသစ္အျဖစ္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ေတာ့သည္။ ၁၄ ေအာင္စ အေလးခ်ိန္ရွိေသာ လက္အိပ္နွင့္ မ်က္နွာဖံုးကို ဝတ္ဆင္အသံုးျပုေသာ 
ကိုယ္ခံပညာ အသစ္ သည္လည္း ယခုတစ္ေလာ ေရပန္းစားလာသည့္ ျပိုင္ပြဲကစားနည္း တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ ၁၉၄၀ ခုနွစ္လယ္ပိုင္း ေနာက္က်က် အခ်ိန္မ်ားတြင္ စတင္ပ်ံ့နွံ့လာေသာ တိုက္ကြမ္ဒို ကို တီထြင္သူ ကိုရီးယားပညာရွင္မ်ားသည္ ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္ ကရာေတးပညာကို သင္ယူေလ့က်င့္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္သည္။

ထို့ေျကာင့္ တိုက္ကြမ္ဒို ၏ မူလရင္းျမစ္ကို ရွာေဖြျကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ကရာေတး ပညာသာျဖစ္ေနေျကာင္းေတြ့ရွိရမည္ ျဖစ္သည္။

အေမရိကသို့ ကရာေတးပညာ ပ်ံ့နွံ့ခဲ့ပံု

အိုကီနာဝါနွင့္ ဂ်ပန္နိုင္ငံပင္မကြ်န္းတြင္ ကာရာေတး ပညာသင္သြားျကေသာ အေမရိကန္စစ္သားမ်ား က မိမိတို့နိုင္ငံသို့ျပန္ျပီးေနာက္၊ ေလ့က်င့္ကြင္းဖြင့္က သင္ေပးျခင္းျဖင့္ အေမရိကန္နိုင္ငံတြင္ ကာရာေတးပညာ ပ်ံ့နွံ့ခဲ့သည္ဟုဆိုျကသည္။ ပထမဦးဆံုး ကာရာေတးဆရာမွာ အမ်ားက အေမရိကန္ ကာရာေတးဖခင္ျကီး ဟုေခၚျကေသာ ေရာဘတ္ ထရီအတ္စ္ (၁၉၂၃-၁၉၈၉)ျဖစ္သည္။ ထရီအတ္စ္ သည္ ဒုတိယကမၻာစစ္ျကီးအတြင္း ေဆာ္လမြန္ကြ်န္းတြင္ အိုကီနာဝါကြ်န္းသား ကရာေတးပညာရွင္ မိုတိုဘု ခ်ိုးကိ ၏ တပည့္ျဖစ္ေသာ တရုပ္လူမ်ိုးတစ္ေယာက္ထံမွ သင္ယူခဲ့သည္။ 

၁၉၄၂ခုနွစ္တြင္ အာရီဇိုးနားျပည္နယ္ ဖီးနစ္စ္ ကာရာေတးေလ့က်င့္ကြင္း ကိုဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ သို့ေသာ္လည္း မည္သူက ကာရာေတးကို အေမရိကသို့ ပထမဦးဆံုး မိတ္ဆက္ခဲ့သည္ကိုမူ အျခားအဆိုမ်ားလည္းရွိ၍ ယေန့တိုင္ အျငင္းပြါးေနျကဆဲျဖစ္သည္။

ဥေရာပ သို့ ကရာေတးပညာ ပ်ံ့နွံ့ခဲ့ပံု

၁၉၆၀နွစ္ေနာက္ပိုင္းကာလတြင္ ဂ်ပန္နိုင္ငံမွ ကရာေတးပညာရွင္မ်ား ေစလွြတ္ျခင္းျဖင့္ ဥေရာပတြင္ ကရာေတးပညာ ပ်ံ့နွံ့ခဲ့ရသည္။ အီဝါ့တဲ့ ဇာတိ ကာနာဇာဝါ ဟီရိုးခါ့ဇု ကို ဂ်ာမဏီနွင့္ အဂၤႅန္နိုင္ငံတို့၏ ကရာေတးနည္းျပအျဖစ္ လည္း ေကာင္း၊ ဟီဂါ့ရွိအြန္းနာ့ မိုရိအို ကို ေပၚတူဂီနိုင္ငံ၏ ကာရာေတးနည္းျပအျဖစ္ လည္း ေကာင္း အသိအမွတ္ျပုျကသည္။ ယခင္ဆိုဗီယက္နိုင္ငံ တြင္ ၁၉၆၀နွစ္ေနာက္ပိုင္း ေမာ္စကိုတကၠသိုလ္တြင္ ကရာေတးကိုအသင္းရွိခဲ့သည္။

သို့ေသာ္လည္း ၁၉၇၃ခုနွစ္တြင္ ဆိုဗီယက္အစိုးရက ကရာေတးပညာအပါအဝင္ အျခားကိုယ္ခံပညာမ်ားကိုပါ ရုတ္တရက္ တားျမစ္ပိတ္ပင္ ခဲ့သည္။ ရုရွား ကိုယ္ခံပညာဟု လူသိမ်ားေသာ စမ္ဘို” sambo ကို စတင္ကစားလာခဲ့ျကသည္။ သို့ေသာ္လည္း ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုျကီးျပိုကြဲျပီးေနာက္ ရုရွားနိုင္ငံတြင္ ကရာေတးကို ျပန္လည္ကစားလာခဲ့ျကပါသည္။ျမန္မာနိုင္ငံသို့ ကရာေတးပညာ ပ်ံ့နွံ့ခဲ့ပံုအမ်ိုးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ုပ္ ေအာင္ဆန္း 
 နွင့္
ဂ်ပန္ ရိုးရာ ကင္ဒို ပညာ     


                                              

၁၉၄၂ ခုနစ္ ေနာက္ပိုင္းကာလတြင္ 
ဂ်ပန္စစ္သားမ်ား သယ္ေဆာင္ လာခဲ့ေသာ ဂ်ဴ ဒို၊ ဂ်ဴ ဂ်စ္ဆု၊ အိုက္ကီဒို၊ ကင္ဒို(ဓားသိုင္း)၊ 
ကရာေတး တို႔သည္ ျမန္မာနိုင္ငံသို့ စတင္ပ်ံ့နွံ့ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။ 


ဆရာျကီး ဦးေသာင္းဒင္


(ယူနိုက္တက္ ကရာေတးအသင္း )


အဆာဟိ ကရာေတးအသင္း
 ဆရာျကီး ဦးရစ္ခ်တ္ဆရာျကီး ဦးေက်ာ္ညြန့္

Dagon ကရာေတး အသင္း နည္းျပခ်ဳပ္ ဆရာႀကီး ဦးစုိးတင့္
နွင့္ အၿငိမ္းစား ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေအာင္ဒင္
ကရာေတး က်င့္စဉ္ အရည္အခ်င္းေကာင္းမ်ား (၁၅)ခ်က္
Essential abilities of Karate instructors
空手のインストラクターの必須能
(၁) စိတ္ထားျဖူစင္ျခင္း(心の精 Purification of Mind)
(၂ ) ယဉ္ေက်းျခင္း( Courtesy)
(၃) ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း( Honesty)
(၄) နည္းစနစ္က်ျခင္း(体系化 Systematisation)
(၅) ကိုယ္က်င့္သီလေကာင္းျခင္း(道徳 Morality)
(၆) ေမတၱာစိတ္ရွိျခင္း(愛情に満ちた優し Loving kindness)
(၇) ကရာေတးပညာထူးခြ်န္ျခင္း(空手業 Skill in Karate )
(၈) သည္းခံျခင္း (忍耐、我慢強い Patience or forbearing)
(၉) အေကာင္းျမင္ဝါဒက်င့္သံုးျခင္း( Optimism)
(၁၀) မိမိကိုယ္မိမိ စိတ္တည္ျငိမ္စြာထိန္းခ်ူပ္နိုင္ျခင္း(セルフコントロー Self control)
(၁၁) ကိုယ္ခ်င္းစာတရားရွိျခင္း( Sympathy)
(၁၂) သတၱိေကာင္းျခင္း( Courage)
(၁၃) ေနွာက္ယွက္ထိပါးသူ ရန္သူကိုကြ်မ္းက်င္စြာ တိုက္ခိုက္ျခင္း (敵に関する専門家の戦闘 Expert counter attack in a hand to hand every combat situation)
(၁၄) ခြင့္လွြတ္ျခင္း( Forgiveness) နွင့္
(၁၅) သီအိုရီ နွင့္ လက္ေတြ့ ေပါင္းစပ္ေလ့က်င့္ျခင္း(理論と実践的な技術と空手留 Study in karate with theory and practical techniques) 

... စသည္ တို့သည္ ကရာေတးပညာရွင္တို့အတြက္ မရွိ မျဖစ္လိုအပ္ေသာ(空手における必須の能 Essential abilities in Karate) အရည္အခ်င္းေကာင္းမ်ား (グッド空手マスターの資 Good qualities of real Karate masters) ျဖစ္သည္"  (Reference: Myint Kywe  ဦးျမင့္ၾကြယ္ ( ၿမိဳ ႔မ ျမင့္ၾကြယ္ ) ေရးသား ျပဳစုေသာ 空手 Thesis: Kihon (基本 ), Kata ( or ), Kumite (組手) " The 3 Ks process of Karate" for 3rd Dan (Sandan) 三段 JKA 1981).


ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဂ်ဴ ဒို၊ ဂ်ဴ ဂ်စ္ဆု၊ အိုက္ကီဒို၊ ကင္ဒို၊ ကရာေတး ကိုယ္ခံ
ပညာရပ္မ်ားသည္ ၁၉၄၂ ခုနစ္ကတည္းက တည္ရွိခဲ့ေၾကာင္း 
 မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရွိရပါသည္။


 


ဂ်ပန္ရိုးရာ ကိုယ္ခံပညာမ်ားကို အာရွလူငယ္ အစည္းအရံုး ၊ တို့ဗမာအစည္းအရံုး ၊ ဗမာ့လြတ္လပ္‌ေရး တပ္မေတာ္ (ဘီ၊ အိုင္၊ ‌ေအ) ၊ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ တို႔သည္လည္း ကိုယ္ခံပညာအျဖစ္လည္းေကာင္း ၊ တိုက္ခိုက္ေရးအတြက္လည္းေကာင္း ၊ အားကစားပညာအျဖစ္လည္းေကာင္း ေလ့က်င့္သင္ၾကားခဲ့ပါသည္။ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို အေျခခံမွစ၍ သင္ ၾကားခဲ့ရသည္။
ဦးစိုးဝင္း (ျမန္မာနိုင္ငံ ကရာေတးဒို အဖြဲ့ခ်ုပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး)
 ၁၉၈ ခုႏွစ္ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကရာေတးဒို အဖြဲခ်ဳပ္ စတင္တည္ေထာင္ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ေရးအတြက္ ဦးေဆာင္ပါဝင္သူ ျဖစ္သည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ ကရာေတးဒို အဖြဲခ်ဳပ္ ေအာင္ျမင္စြာ မဖြဲ ့စည္းမွီ ၁၉၈၁ခုႏွစ္ ကာလကတည္းကပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကရာေတးဒို အဖြဲခ်ဳပ္ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ေရးအတြက္ လည္းေကာင္း၊ ကရာေတး ပညာရပ္ႏွင့္ ေလ့က်င့္သူ လူငယ္မ်ား၊ စစ္မွန္ေသာ ကရာေတးပညာကို စနစ္တက် သင္ၾကားႏိုင္ေရးအတြက္ လည္းေကာင္း၊ အားကစားႏွင့္ ကာယပညာဦးစီးဌာနသို ့စာျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ၈.၆.၁၉၈၁ ေၾကးမံုသတင္းစာ မွ တစ္ဆင့္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးသို႔ လည္းေကာင္း၊  ဆိုရွိကိ 組織 ကရာေတးအသင္း နည္းျပခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ၾကြယ္ ( ၿမိဳ ႔မ ျမင့္ၾကြယ္) က ဓာတ္ပံုႏွင့္ တကြ စတင္ေရးသားတင္ျပအႀကံျပဳခဲ့ပါသည္။ 


ကရာေတး ပညာရပ္သည္ ၁၉၆၅ ခုနစ္ ေနာက္ပိုင္းကာလတြင္ ပိုမိုပ်ံ႕ပြားလာခဲ့ပါသည္။ တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္မ်ား၊ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ တပ္မေတာ္ နွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔တြင္ ကရာေတး သင္တန္းမ်ား ေပၚထြန္းခဲ့သည္။

ဒဂံု ကရာေတးအသင္း၊ အဆာဟိ ကရာေတးအသင္း၊ ဟိုက္ကာရီ ကရာေတးအသင္း၊ 
ယူနိုက္တက္ ကရာေတးအသင္း၊ အိုကီနာဝါ ကရာေတး အသင္း၊ တိုက္ဂါး ကရာေတးအသင္း၊ အိုယားမား ကရာေတးအသင္း၊ မူရာယားမား ကရာေတးအသင္း၊ ဘားမား ကရာေတးအသင္း၊ ဂိုစိုးကု ကရာေတး အသင္း၊  အက္ဆက္ ကရာေတးအသင္း၊ တန္ဆိုင္း ကရာေတးအသင္း၊ ဖူနာကိုရွိ ဂီခ်င္း ကရာေတးအသင္း၊  ဆိုရွိကိ ကရာေတးအသင္း Institute of Karate ....စေသာ ကရာေတး အသင္းဖြဲ့မ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ရွိုတိုကန္ ကရာေတး စတိုင္ နွင့္ က်ိုရွင္ကိုင္း ကရာေတး စတိုင္ တို့ကို အဓိကထားျပီး ကစားျကသည္။

8th anniversary of Soshiki Karate school in 1986 

တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္မ်ား၊ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ တပ္မေတာ္ နွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ့ တို့တြင္ ကရာေတး သင္တန္းမ်ား ေပၚ ထြန္းခဲ့သည္။ ဆရာျကီး ဦးေက်ာ္ညြန့္၊ ဆရာျကီး ဦးရစ္ခ်တ္၊ ဆရာျကီး ဦးစိုးတင့္၊ ဆရာျကီး ဦးေသာင္းဒင္၊ ဗိုလ္ႀကီးမိုးဟိန္း (ဗထူး) ဆရာျကီး ဦးေမာင္ေမာင္သန္း၊ ဆရာ ဦးျမင့္ျကည္၊ ဆရာ ဦးစံနီ၊ ဆရာ ဦးဝင္းနိုင္၊ ဆရာ ဦးတင္ဝင္းေအာင္ (ေခၚ) ဆရာ ဦးဖိုးသာေအာင္၊ ဆရာ ဦးသိန္းဝင္းဆရာ ဦးစိုးအာင္၊ ဆရာ ဦးစိုးဝင္း (ျမန္မာနိုင္ငံ ကရာေတးဒို အဖြဲ့ခ်ုပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး)၊ ဆရာ ဦးေအာင္တင္စိန္၊ ဆရာ ဦးေဂးလ္မို စိုးမင္း၊ ဆရာ ဦးေမာင္ေမာင္ဦး၊ ဆရာ ဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္၊ ဆရာ ဦးေနဝင္း၊ ဆရာ ဦးမင္းလြင္၊ ဆရာ ဦးစိုးဝင္း(ဟိုက္ကာရီ)

ဆရာဦး ျမင့္ေအာင္..စေသာ ဆရာမ်ားသည္ ထင္ရွားခဲ့သည္။

က်ိုရွင္ကိုင္း (Kyokushin) စတိုင္(Style) သည္ ရွိုတိုကန္ စတိုင္(Style) ျပီးလွ်င္ ဒုတိယေျမာက္အထင္ရွားဆံုးေသာ ကရာေတး စတိုင္(Style) ျဖစ္သည္။

Ref:


http://26.yun285.cf/?cdf=Y29tbW9uCy53aWtpbWVkaWEub3JnL3Dpa2kvQ2f0ZWDvCnk6sGlzDG9yaWfuCz91C2VSYW5nPXpoLWhR
http://www.altiusdirectory.com/Society/historians-list.html
ဦးျမင့္ၾကြယ္ ( ၿမိဳ ႔မ ျမင့္ၾကြယ္ ) ေရးသားေသာ The Benefits of Karate  
ၿမိဳ ႔မ ျမင့္ၾကြယ္ ေရးသားေသာ ဇင္ဗုဒၶဘာသာအစ-ဆရာေတာ္ ေဗာဓိဓမၼ
ၿမိဳ ႔မ ျမင့္ၾကြယ္ ေရးသားေသာ  ဗုဒၶဘာသာ နွင့္ ကရာေတးပညာ
ၿမိဳ ႔မ ျမင့္ၾကြယ္ ေရးသားေသာ သုညတ ဝါဒ (or) Śūnyatā (or) emptiness
ၿမိဳ ႔မ ျမင့္ၾကြယ္ ေရးသားေသာ သုညတ ဝါဒ (or) Śūnyatā (or) emptiness
ၿမိဳ ႔မ ျမင့္ၾကြယ္ ေရးသားေသာ Karate and Buddhism
ၿမိဳ ႔မ ျမင့္ၾကြယ္ ေရးသားေသာ  အသက္ရႉျခင္း (breathing) က်င့္စဉ္
ၿမိဳ ႔မ ျမင့္ၾကြယ္ ေရးသားေသာ  松濤館空手 ရွိုတိုကန္ ကရာေတး
ၿမိဳ ႔မ ျမင့္ၾကြယ္ History of Karate
ၿမိဳ ႔မ ျမင့္ၾကြယ္ ဆရာျကီး ဖူနာ့ကိုရွိ၊ ဂိခ်င္း ၏ ကရာေတးအမွန္တရား
ၿမိဳ ႔မ ျမင့္ၾကြယ္ ေရးသားေသာ I love Karate
ၿမိဳ ႔မ ျမင့္ၾကြယ္ ေရးသားေသာ  How to play Karate
ၿမိဳ ႔မ ျမင့္ၾကြယ္ ေရးသားေသာ  How to Understand Kime 決め
Myint Kywe ျမင့္ၾကြယ္ ေရးသား ျပဳစုေသာ 空手Thesis: Kihon (基本 ), Kata ( or ), Kumite (組手) " The 3 Ks process of Karate" for 3rd Dan (Sandan) 三段 JKA 1981

http://www.sammyfranco.com/karate.html
http://physics.tutorcircle.com/motion/centripetal-acceleration.html
http://www.dragondoor.com/articles/forcemass-x-acceleration-or-surfing-the-force-velocity-curve/
http://www.24fightingchickens.com/2008/09/20/force-mass-x-acceleration/
http://www.shotokai.com/ingles/essays/another_way.html
http://www.iuma.be/karate%20motion%20efficiency%20analysis.html
http://www.martiallife.com/index.php/component/content/article/4-personal-development/44-the-science-of-punching-harder-why-is-speed-more-important-than-mass.html
http://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%80%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%B1%E1%80%B8%E1%80%92%E1%80%AD%E1%80%AF
http://www.buddhanet.net/cbp2_f6.htm
http://ultemalibrary.blogspot.com/2012/09/blog-post_8048.html
http://archaeologyexcavations.blogspot.com/2011/11/true-history-of-bodhidharma-life.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Bodhidharma
http://en.wikipedia.org/wiki/Zazen
http://zmm.mro.org/teachings/meditation-instructions/
http://www.onmarkproductions.com/html/daruma.shtml#.UeIaVqz7b64
http://www.caledonkarate.ca/about/history.html
http://www.knowledgerush.com/kr/jsp/db/board.jsp?id=77471
http://martikar.pikay.org/2012/10/blog-post_44.html
http://www.okinawate.co.nz/history.asp
http://www.okinawate.co.nz/history.asp
http://www.natkd.com/funakoshi%27s_shotokan.htm
http://www.keithgeyerkarate.com/insights/history.html
http://www.knowledgerush.com/kr/jsp/db/board.jsp?id=76999
http://global.britannica.com/EBchecked/topic/580889/Taisho-period
http://en.wikipedia.org/wiki/Gichin_Funakoshi
http://zenmirror.blogspot.com/2010/10/sunyata.html
http://www.buddhanet.net/cbp2_f6.htm
http://www.fourseas.co.uk/taichi/gichin%20funakoshi.html
http://www.fightingmaster.com/masters/funakoshi/
http://www.shotokanryukaseha.com/other_languages/articles/quotes_of_funakoshi.htm
http://www.jka.or.jp/english/about/early.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Masatoshi_Nakayama
http://www.jka.or.jp/english/about/nakayama.html
http://web.ics.purdue.edu/~shotokan/docs/karate/
http://www.shotokai.com/ingles/essays/another_way.html
http://adsabs.harvard.edu/abs/1963JPSJ...18..229N
http://www.knowledgerush.com/kr/jsp/db/board.jsp?id=76999
https://www.facebook.com/GKRKarate/posts/491401007600169
http://www.knowledgerush.com/kr/jsp/db/board.jsp?id=76999
http://www.fourseas.co.uk/taichi/gichin%20funakoshi.html
http://www.aibudo.com/history/shotokan/gichin.html
http://www.knowledgerush.com/kr/jsp/db/board.jsp?id=77471
http://tenguhouse.typepad.com/aikikuzushi/page/2/
http://www.shotokai.com/ingles/kyohan/karakyoh.html
http://www.shotokai.com/ingles/kyohan/karakyoh.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Flower_Sermon
http://en.wikipedia.org/wiki/Kiai
http://en.wikipedia.org/wiki/Masatoshi_Nakayama
http://www.jka.or.jp/english/about/nakayama.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A9%BA%E6%89%8B
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://kenshinjukukaratedo.com/Kenshinjuku_Karate_Do_-_Aventura_North_Miami_Beach_Shotokan_Karate_Do_files/shapeimage_2.jpg&imgrefurl=http://kenshinjukukaratedo.com/&usg=__MLTL4Zv8QN2D4fqsC5FmvS5b7Ug=&h=313&w=386&sz=49&hl=en&start=42&um=1&tbnid=vsj3W1pPIrEwbM:&tbnh=100&tbnw=123&prev=/images%3Fq%3Dkarate-do%26ndsp%3D18%26hl%3Den%26sa%3DN%26start%3D36%26um%3D1
http://ikomyanmar.com/ikomyanmar.htm